Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego ipanema.pl z 04.07.2013

 


I. Definicje

 


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną w ramach sklepu internetowego ipanema.pl
4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod ipanema.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym 
6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy SCJ Jarosław Surowiec a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
10. Postanowienia końcowe.

 

II. Postanowienia ogólne

 

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem ipanema.pl
2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
2.3 Dostępny pod adresem ipanema.pl sklep internetowy ipanema.pl prowadzony jest przez Jarosława Surowiec prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SCJ Jarosław Surowiec zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Białegostoku pod nr 18003. 

Dane adresowe/ kontaktowe:
SCJ Jarosław Surowiec
ul Św. Rocha 5 lok.31
15-879 Białystok
NIP: 542-000-20-95


2.4 Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres info@ipanema.pl lub pod numerem telefonu +48 691 029 770 (opłata wg. cennika właściwego operatora). 
2.5 Niniejszy regulamin określa w szczególności
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b)warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
2.6 Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient i następujących minimalnych wymagań technicznych: 
a) przeglądarki internetowe opcjonalnie: Internet Explorer, Firefox, Mozzila, Google Chrome, Opera, Safari.
b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768
c) Java Script
2.7 W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. 
2.8 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa SCJ Jarosław Surowiec zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.9 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu ipanema.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.10 Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art 71 Kodeksu Cywilnego.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

3.1 Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych gwiazdką jako obowiązkowe.
3.4 SCJ Jarosław Surowiec może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego. 
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez SCJ Jarosław Surowiec za zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię SCJ Jarosław Surowiec.
3.5 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody SCJ Jarosław Surowiec.
3.6 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7 Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań jakich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla SCJ Jarosław Surowiec,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia

 

4.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową ipanema.pl, dokonać wyboru towaru jego marki, kolorystyki oraz rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka
4.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zamówienie” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy
c) czasu dostawy
4.5 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdź zamówienie”
4.6 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z SCJ Jarosław Surowiec Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7 Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną:" Potwierdzenie otrzymania zamówienia nr.”, zawierającą ostatecznie potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej i potwierdzenie przez niego zakupów poprzez przycisk „Potwierdź złożenie zamówienia”.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.10 Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku: 
a) podania przez Klienta w czasie rejestracji nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki;
b) nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta;
c) uznania przez Sklep że w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku z złożeniem i realizacją zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu (hakerstwo), użycie cudzego Loginu lub Hasła lub podszywanie się pod inną osobę.
d) wykrycia błędu systemu, który wystąpił podczas składania zamówienia

 

V. Dostawa

 

5.1 Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia.
5.2 Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy „GLS”; operatora pocztowego "InPost" oraz "Poczta Polska" tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granice Polski dostawa realizowana jest za pośrednictwem operatora pocztowego „Poczta Polska”.
5.3 Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Dostawa przesyłek zagranicznych wynosi od 7 do 10 dni roboczych.
5.4 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu ipanema.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki, paragonu fiskalnego lub faktury VAT (na życzenie Klienta).
5.5 Istnieje możliwość osobistego odbioru zakupionego towaru w placówkach sklepu:

CH Zielona Kamienica
Sklep Ipanema
ul. Św. Rocha 5
 lok. 31
15-897 Białystok

lub

CH Auchan
Sklep Cipo & Baxx
ul. Hetmańska 16 lok. 56
15-727 Białystok
 

 

VI. Ceny i metody płatności

 

6.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2 Klient na możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego: mBank: nr rachunku: 05 1140 2004 0000 3802 7850 8706
b) płatnością w systemie Przelewy24, IAI-Shop, PayPal, eService
c) gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy
6.3 Zamówienia z opcją płatności za pobraniem są możliwe do złożenia tylko do kwoty maksymalnie 1000 zł. Zamówienia na kwoty przekraczające próg 1000 zł są realizowane tylko z opcją przedpłaty.
6.4 Klient ma 14 dni na uiszczenie opłaty, po tym terminie (w przypadku braku konkatku ze strony kupującego) transakcja zostaje anulowana.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 


Formularz odstąpienia od umowy7.1 Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie , w terminie 14 dni i wysyłając je na adres SCJ Jarosław Surowiec, ul. Św. Rocha 5 lok. 31, 15-879 Białystok, podany w niniejszym Regulaminie.
7.2 Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.
7.3 Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadkach:
a) towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.
b) świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) wymienionych w art. 38 Dz. U. 2014 poz. 827

7.4 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
SCJ Jarosław Surowiec
ul. Św. Rocha 5 lok. 31
15-879 Białystok
7.5 Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.6 Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. 
7.8 Jeżeli kupujacy wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zoobowiązany do zwrotu kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (art. 33 ustawy)

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 

Formularz Reklamcji z formacie PDF8.1 SCJ Jarosław Surowiec jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność towaru zakupionego przez tego konsumenta z tytułu rękojmi, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: info@ipanema.pl. SCJ Jarosław Surowiec zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.


8.3 SCJ Jarosław Surowiec nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

8.4 Sprzedający zobowiazuje się dostarczyć produkt bez wad.

 

  1. 8.5 W przypadku gdy sprzedany Towar ma wady Kupujący może skorzystać z następujących uprawnień:
    1. a) żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
    2. b) żądania wymiany Towaru na Towar wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, sprzedający może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru sprzedanego.
    3. 8.6 W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedającego roszczeń Kupującego związanych z wadliwością Towaru, Kupującemu (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) przysługuje również prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa. W celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta. Konsument ma prawo również do skorzystania z możliwości polubownego dochodzenia swoich roszczeń przed właściwym Sądem Polubownym Sądem Konsumenckim tworzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej składając w tym celu do sądu wniosek o rozpatrzenie sporu między konsumentem a przedsiębiorcą.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

9.1 SCJ Jarosław Surowiec podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić SCJ Jarosław Surowiec o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: SCJ Jarosław Surowiec, ul Św. Rocha 5 lok. 31, 15-879 Białystok , mailowo pod adres: info@ipanema.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5 SCJ Jarosław Surowiec zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


X. Postanowienia końcowe

 

10.1 SCJ Jarosław Surowiec jest właścicielem wszystkich zdjęć produktowych, grafik, logotypów oraz posiada do nich pełne prawa autorskie. SCJ Jarosław Surowiec posiada również odpowiednie licencje do używania zdjęć wykorzystanych do tworzenia bannerów reklamowych. Ich kopiowanie, przerabianie, udostępnianie i publikowanie oraz wykorzystywanie w celach sprzedażowych jest zabronione i grozi sankcjami karnymi. SCJ Jarosław Surowiec nie zezwala na ich używanie, rozpowszechnianie i dystrybuowanie bez wiedzy i zgody pisemnej pod rygorem roszczeń z tytułu łamania praw autorskich i dopuszczania się kradzieży własności intelektualnej.
10.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy SCJ Jarosław Surowiec a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.99 / 5.00 69 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-12-12
Polecam produkt i sprzedającego.
2022-11-27
Produkty super jakości! Szybka realizacja zamówienia! Polecam
pixel